Příprava na operaci

Předoperační příprava je realizována na příslušném chirurgickém oddělení. Zde pracují specializované stomasestry, které se spolu s chirurgem a případně ošetřujícím lékařem starají o přípravu stomika na zákrok. Předoperační péči lze provádět i ambulantně ve speciálních stomických poradnách při chirurgických odděleních nemocnic. Nemá-li nemocnice specializovanou poradnu, o stomika pečuje obvykle obvodní lékař.

Velmi prospěšná je i péče psychologa, pomoci v této oblasti může i zkušená a proškolená stomasestra. Péče o psychický stav pacienta u nás zatím není příliš rozvinutá, ovšem může výrazně usnadnit zvládnutí přece jen poměrně náročné životní situace.

Pacienti se často sami od sebe zajímají o příručky, návody, ale i přednášky firem vyrábějících stomické pomůcky. Tento zájem je dobrým předpokladem k bezproblémovému zvládnutí života se stomií. Čím více informací může stomik prodiskutovat s odbornou stomasestrou i se svým okolím, tím lépe se dokáže na operaci psychicky předpřipravit. Zároveň pro něj bude snazší spojit se s ostatními stomiky, kteří se sdružují v klubech regionální, národní či mezinárodní úrovně a jejichž zkušenosti mu mohou být oporou. Bezprostředně před operací je totiž vždy přítomen určitý stres ze závažného onemocnění (karcinom, střevní zánět atd.) i ze samotného faktu, že zdravotní stav si vyžaduje vytvoření stomie.

Před samotným zákrokem operatér ve spolupráci se stomasestrou určí pravděpodobné místo a typ stomie a označí nejvýhodnější místo na stěně břišní, kde bude stomie ústit. Je důležité vyhnout se kožním záhybům, jizvám a pupku. Nevhodně umístěná stomie komplikuje život pacienta z hlediska bezproblémové a snadné aplikace pomůcek a dříve nebo později je stejně nutné stomii operativně přeložit jinam.

Důležitá je také fyzická příprava nemocného. Ta se liší u operací akutních a elektivních. U plánovaných stomií je dostatek času k psychologické i fyzické přípravě pacienta i k výběru vhodného umístění stomie. Nutnost akutní operace omezuje přípravu na nutné minimum, během něhož se nemusí povést umístit stomii v ideální lokalitě (řeší se s odstupem času reoperací a jiným umístěním vývodu). Mnoho akutně vytvořených vývodů má ovšem pouze dočasný charakter a po odeznění problémů je stomie zrušena úplně.

Fyzická příprava k operaci znamená:

  • Vyloučit příjem potravy ústy 6 hodin před operací
  • Úprava vnitřního prostředí a krevního obrazu
  • Oholení břicha v rozsahu prsní bradavky – polovina stehen, je-li plánována operace z perineálního přístupu, oholení těchto partií
  • Mechanická příprava střeva není nezbytná, ale vhodnou alternativou je očistné klyzma při obstrukci
  • Nezbytná profylaxe komplikací – nízkomolekulární heparin, vyšetření krevní skupiny, HLA systému a protilátek, doporučena je i antibiotická profylaxe (s přihlédnutím k bakteriologické situaci pracoviště a regionu)